Kode Pengaturan Template

Header Ads

Kovid Landing Page Blogger Template

Kovid Landing Page Blogger Template là một thiết kế có mục tiêu đặc biệt được tạo ra để nâng cao nhận thức xã hội và phòng ngừa y tế, được tạo ra đặc biệt để cung cấp kiến thức về Coronavirus (COVID-19) và cách bảo vệ và ngăn ngừa. Kovid Blogger Template sẽ giúp bạn tạo trang đích hoặc trang web danh mục đầu tư đơn lẻ nhanh chóng và hiệu quả để công chúng nhận thức về Coronavirus. Bạn cũng có thể sử dụng chủ đề này để xây dựng trang đích cho bất kỳ Phòng chống Y tế, Vi rút, Cơ sở Y tế, Dịch bệnh và tất cả các Sở Y tế và Nhận thức Y tế khác.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét