Kode Pengaturan Template

Header Ads

MagOne v6.7.5 Responsive News & Magazine Blogger Template

MagOne v6.7.5 Responsive News & Magazine Blogger Template là một trong những mẫu Blogger tạp chí và báo đáp ứng bán chạy nhất của ThemeForest. Kéo và thả để xây dựng trang web Blogger tạp chí trong vài phút.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét