Kode Pengaturan Template

Header Ads

Mediumish Responsive Blogger Template

Mediumish Responsive Blogger Template thực chất là một template wordpress do tác giả thích theme nên đã cố gắng làm nó ở phiên bản blogger. Về hình thức nó trông rất cá tính và thú vị, sự xuất hiện của các bình luận và khác

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét