Kode Pengaturan Template

Header Ads

PinkTong Responsive Blogger Template

PinkTong Responsive Blogger Template là chủ đề blogger sáng tạo và đáp ứng. Nó được xây dựng để hoạt động ở giai đoạn đỉnh cao như một chủ đề trang web đa năng với khả năng tùy chỉnh chuyên sâu. Nó chứa tính năng độc đáo để làm cho nó đáng tin cậy hơn. Bạn nên cung cấp cho nó một thử.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét