Kode Pengaturan Template

Header Ads

Pure APK Responsive Blogger Template Premium

Pure APK Responsive Blogger Template Premium là chủ đề cao cấp của blogger sáng tạo và đáp ứng. Nó được xây dựng để hoạt động ở giai đoạn đỉnh cao như một chủ đề trang web đa năng với khả năng tùy chỉnh chuyên sâu và quy trình tạo trang web trực quan có thể nhìn thấy mà chủ sở hữu trang web có thể dễ dàng nghiên cứu trong vài phút.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét