Kode Pengaturan Template

Header Ads

Templateify v4.5 Premium Blogger Template 2020

Templateify v4.5 Premium Blogger Template là một mẫu blogger chuyên nghiệp. Nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh và rất nhanh, điều này làm cho nó trở thành một mẫu rất mạnh mẽ. Mẫu này là một mẫu blogger đơn giản, nhưng có thể cho kết quả không giống các mẫu khác, bởi vì nó được phát triển với các kỹ thuật phát triển tốt nhất và độc đáo nhất và mang mã blogger mới nhất.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Performance and Documentation

 • GooglePageSpeed
 • GTmetrix 97% - Latest Performance Report
 • Mobile Friendly Yes

We share content only for testing purpose, not for commercial use. If you have money then we strongly recommend to buy it from original authors because they put really hard work in making it. Use at your OWN RISK

Đăng nhận xét

2 Nhận xét