Kode Pengaturan Template

Header Ads

Tokopedia Landing Page Responsive Blogger Template

Tokopedia Landing Page Responsive Blogger Template cũng rất đơn giản, không quá nhiều vì mục đích của mẫu này là làm cho trang chào bán sản phẩm trở nên chi tiết và dễ hiểu hơn.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét