Kode Pengaturan Template

Header Ads

Viomagz AMP Premium Blogger Template


Viomagz AMP, về các tính năng và ưu điểm, chủ đề blogger VioMagz lấy tất cả những gì tốt nhất từ Evo Magz và làm cho nó thậm chí còn tốt hơn. Sự khác biệt chính nằm ở thiết kế. Mẫu thiết kế VioMagz được thực hiện hiện đại hơn và cũng sạch sẽ hơn để điều chỉnh theo xu hướng thiết kế web hiện tại.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Performance and Documentation

 • GooglePageSpeed
 • GTmetrix 97% - Latest Performance Report
 • Mobile Friendly Yes

We share content only for testing purpose, not for commercial use. If you have money then we strongly recommend to buy it from original authors because they put really hard work in making it. Use at your OWN RISK

Đăng nhận xét

0 Nhận xét