Kode Pengaturan Template

Header Ads

Magpress Responsive News & Magazine Blogger Template

Magpress Responsive News & Magazine Blogger Template là một mẫu Blogger hiện đại, sạch sẽ, đáp ứng và phẳng, phù hợp nhất cho tạp chí, tin tức, blog và blog đa năng. Bảng quản trị cho phép bạn dễ dàng thiết lập blog của mình.

Template Features

 • 100% Responsive Design
 • Breadcrumbs
 • Fast Loaded
 • Slider
 • SEO Optimized
 • Social Share
 • Related Posts
 • Font Awesome
 • Breadcrumbs
 • Post Share Buttons
 • Sticky Widget
 • More...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét